لیست توکن ها
 • آنتوریوم
  900,000 ریال

  پروژه تکمیل شد

  0

 • اگریتال - agrital
  -

  -

  -

 • هویا - hoya
  20,024,574.133 ریال

  46%

  0

 • زوفا - zofa
  200,351.776ریال

  46%

  10%

گل هویا
HOYA
20,024,574.133 ریال


درصد سود سالانه
مقدار تامین مالی
قدرت نقد شوندگی
شربت زوفا
zofa
200,351.776 ریال


درصد سود سالانه
مقدار تامین مالی
قدرت نقد شوندگی
اگریتال
AGRITAL
فعالیت توکن اگریتال هنوز شروع نشده است
گل هویا
HOYA
توکن گل هویا از نوع پشتوانه دار بوده و خریداران میتوانند در هر زمانی به مراجعه به توریع کننده توکن گل خود را دریافت نمیاند و از طرفی امکان فروش توکن به همراه سود مربوطه در وبسایت اگریتال یا وبسایت توریع کننده توکن موجود دارد. اصل پول و سود توکن طبق قرارداد شماره 100 بین شرکت اگریتال و ضمانت نامه بانکی شماره 101 بین توزیع کننده توکن و بانک ملت تضمین شده است
قیمت هر توکن : 20,024,574.133 ریال

شربت زوفا
ZOFA
توکن شربت زوفا از نوع پشتوانه دار بوده و خریداران میتوانند در هر زمانی به مراجعه به توریع کننده توکن شربت خود را دریافت نمیاند و از طرفی امکان فروش توکن به همراه سود مربوطه در وبسایت اگریتال یا وبسایت توریع کننده توکن موجود دارد. اصل پول و سود توکن طبق قرارداد شماره 102 بین شرکت اگریتال و ضمانت نامه بانکی شماره 103 بین توزیع کننده توکن و بانک ملت تضمین شده است
قیمت هر توکن : 200,351.776 ریال

از
0
Balance: 0
به
0
Balance: 0