لیست توکن ها
 • آنتوریوم
  900,000 ریال

  پروژه تکمیل شد

  0

 • اگریتال - agrital
  -

  بزودی فعالیت توکن شبکه اگریتال آغاز خواهد شد

  -

 • هویا - hoya
  20,729,626.630 ریال

  46%

  0

 • زوفا - zofa
  210,927.563ریال

  46%

  10%

گل هویا
HOYA
قیمت هر توکن 20,729,626.630 ریال
توکن شما :


درصد سود سالانه
مقدار تامین مالی
قدرت نقد شوندگی
شربت زوفا
zofa
210,927.563 ریال


درصد سود سالانه
مقدار تامین مالی
قدرت نقد شوندگی
اگریتال
AGRITAL
فعالیت توکن اگریتال هنوز شروع نشده است
گل هویا
HOYA
توکن گل هویا از نوع پشتوانه دار بوده و خریداران میتوانند در هر زمانی به مراجعه به توریع کننده توکن گل خود را دریافت نمیاند و از طرفی امکان فروش توکن به همراه سود مربوطه در وبسایت اگریتال یا وبسایت توریع کننده توکن موجود دارد. اصل پول و سود توکن طبق قرارداد شماره 100 بین شرکت اگریتال و ضمانت نامه بانکی شماره 101 بین توزیع کننده توکن و بانک ملت تضمین شده است
قیمت هر توکن : 20,729,626.630 ریال

شربت زوفا
ZOFA
توکن شربت زوفا از نوع پشتوانه دار بوده و خریداران میتوانند در هر زمانی به مراجعه به توریع کننده توکن شربت خود را دریافت نمیاند و از طرفی امکان فروش توکن به همراه سود مربوطه در وبسایت اگریتال یا وبسایت توریع کننده توکن موجود دارد. اصل پول و سود توکن طبق قرارداد شماره 102 بین شرکت اگریتال و ضمانت نامه بانکی شماره 103 بین توزیع کننده توکن و بانک ملت تضمین شده است
قیمت هر توکن : 210,927.563 ریال


از
0
Balance: 0
به
0
Balance: 0